Xuất trả bảo hành ổ đĩa

Xuất trả bảo hành ổ đĩa

Chúng tôi chuyên sửa ổ đĩa cứng cho khách hàng trong nước (dạng hàng bảo hành từ công ty nước ngoài), trường hợp không sửa được chúng tôi sẽ gom lại và xuất trả về cho hãng ở nước ngoài theo loại hình phi mậu dịch có được không, những ổ cứng này không phải là chất độc hại

-Căn cứ Điều 55 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:
Điều 55. Hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa
1. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất:
a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;
b) Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt: 01 bản chụp;
c) Giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.
2. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa tạm xuất - tái nhập:
a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;
b) Giấy phép xuất khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.
3. Địa điểm làm thủ tục hải quan: Thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.
4. Thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập: Thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với Chi cục Hải quan khi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất.
5. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này.
Điều 56. Theo dõi tờ khai hải quan tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập
1. Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập hoặc tạm xuất chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý tờ khai hải quan tạm nhập, tạm xuất đối với hàng hóa quy định tại Mục này.”.
- Hàng hoá công ty nêu không thuộc Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu hay xuất khẩu có điều kiện nên được phép xuất khẩu theo hợp đồng. Tuy nhiên công ty liên hệ cơ quan quản lý văn hoá thông tin chuyên ngành sở tại để được hướng dẫn về việc kiểm tra nội dung trong các đĩa cứng tái xuất theo quy định.
-Căn cứ Bảng mã loại hình tờ khai ban hành kèm theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan, trường hợp Công ty  xuất trả cho đối tác nước ngoài thì công ty có thể mở tờ khai tái xuất theo loại hình B13 (Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu).
Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét giải quyết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard