Xuất khẩu Thép Cuộn của doanh nghiệp đầu tư

Xuất khẩu Thép Cuộn của doanh nghiệp đầu tư

Công ty First Industries mới thành lập, trên giấy phép đầu tư thể hiện mục tiêu dự án là sản xuất thanh trượt. Trên giấy phép đầu tư không thể hiện thêm danh mục xuất khẩu nguyên liệu. Và công ty muốn xuất khẩu một số lượng thép cuộn mua từ nguồn trong nước Việt Nam (số lượng không nhiều) về công ty mẹ ở Taiwan để sản xuất thử mẫu thanh trượt. Mục đích: để kiểm tra chất lượng thép có đạt yêu cầu sản xuất thanh trượt hàng loạt hay không? Việc xuất thép cuộn này không mang hình thức kinh doanh, có nghĩa là bên nhập khẩu không cần thanh toán. Vậy công ty có thể xuất thép cuộn không? Nếu được xuất thì xuất theo loại hình nào?

Vướng mắc nêu trên, Chúng tôi có ý kiến trao đổi như sau:
-Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Luật Đầu tư quy định:
Điều 20. Nghĩa vụ của nhà đầu tư
1. Tuân thủ quy định của pháp luật về thủ tục đầu tư; thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung đăng ký đầu tư, nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư.
Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư và tính hợp pháp của các văn bản xác nhận.”
-Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định:
Điều 3. Giải thích từ ngữ:
3. Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.”
-Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22/04/2013 của Bộ Công thương quy định:
Điều 3. Thực hiện quyền xuất khẩu
1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu, được mua hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài, bao gồm hàng hoá do doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp khác nhập khẩu vào Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác, theo các điều kiện sau:
a) Hàng hóa xuất khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, danh mục hàng hóa không được quyền xuất khẩu theo cam kết quốc tế;
b) Hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu có điều kiện, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;
c) Hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu theo lộ trình trong các cam kết quốc tế, doanh nghiệp phải thực hiện theo lộ trình cam kết;
d) Mặt hàng xuất khẩu phải phù hợp với nội dung quyền xuất khẩu doanh nghiệp đã được cấp phép thực hiện. “
Đối chiếu quy định trên Công ty phải tuân thủ nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư khi triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và chỉ được thực hiện quyền xuất khẩu các mặt hàng ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư được cấp.
Tuy nhiên theo nhu cầu để sản xuất thử nghiệm với số lượng nhỏ lẻ và trị giá thấp, công ty có thể liên hệ Chi cục Hải quan để được hướng dẫn thêm việc xuất khẩu phi mậu dịch hàng mẫu với hình thức không thanh toán
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard