Danh sách các quốc đảo được hưởng ưu đãi theo C/O form EAV


DANH SÁCH QUỐC ĐẢO


(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong       Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu)


1.            An-guy-la
2.            An-đô-ra
3.            An-ti-goa và Bac-bu-đa
4.            A-ru-ba
5.            Thịnh vượng chung Ba-ha-mát
6.            Bê-li-xê
7.            Béc-muy-đa
8.            Cộng hòa Va-nu-a-tu
9.            Quần đảo Vơ-gin thuộc Anh
10.        Gi-bờ-ran-ta
11.        Gờ-rê-na-đa
12.        Ma-cao
13.        Cộng hòa Li-bê-ri-a
14.        Mô-ri-xơ
15.        Đảo La-bu-an của Ma-lai-xia
16.        Cộng hòa Man-đi-vơ
17.        Cộng hòa Quần đảo Mác-san
18.        Công quốc Mô-na-cô
19.        Môn-xờ-tơ-rớt
20.        Cộng hòa Nau-ru
21.        Niu-ê
22.        Quần đảo Kay-man
23.        Quần đảo Cúc
24.        Quần đảo Túc và Cai-cốt
25.        Cộng hòa Pa-na-ma
26.        Nhà nước độc lập Sa-moa
27.        Xanh Vanh-xăng và Gờ-rê-na-din
28.        Liên bang Xanh Cờ-ri-xờ-tô-phơ và Nê-vi
29.        Xanh Lu-xi-a

30.        Cộng hòa Xây-sen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard