Tư vấn thủ tục xuất trả nguyên liệu nhập theo loại hình E31

Tư vấn thủ tục xuất trả nguyên liệu nhập theo loại hình E31

Vui lòng tư vấn thủ tục xuất trả nguyên liệu đã nhập theo loại hình E31 nhưng do nguyên liệu không đáp ứng yêu cầu sản xuất ra sản phẩm để xuất khẩu nên công ty buộc phải tái xuất trả lại khách hàng nước ngoài toàn bộ nguyên liệu đã nhập theo loại hình E31. Tờ khai nhập E31 được mở tại Chi cục HQ Quản lý hàng gia công (02PJ). Vậy khi mở tờ khai tái xuất (B13) cũng phải mở ở Chi cục HQ Quản lý hàng gia công (02PJ)?

- Căn cứ Điều 64. Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính:
Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn
3. Thủ tục hải quan
…b) Thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tạm nhập gia công ra nước ngoài trong thời gian thực hiện hợp đồng gia công hoặc khi hợp đồng gia công kết thúc, hết hiệu lực thực hiện như thủ tục xuất trả ra nước ngoài theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP”;
- Căn cứ Bảng mã loại hình tờ khai ban hành kèm theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan, trường hợp Công ty  xuất trả cho đối tác thì công ty có thể mở tờ khai tái xuất  theo loại hình B13 (Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu).
Về địa điểm làm thủ tục xuất khẩu thực hiện tại Hải quan cửa khẩu - Chi cục Hải quan Quản lý hàng gia công (02PJ) nơi thông báo, quản lý hợp đồng gia công.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét giải quyết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard