V/V XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HS MẶT HÀNG ISHICLEAN 607

V/V XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HS MẶT HÀNG ISHICLEAN 607


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 9108/TCHQ-TXNK
V/v Xác định mã số HS mặt hàng Ishiclean 607
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016
Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ Điều hòa không khí Việt - Nhật
(T9, số 53 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội)
Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 0904-16/CV ngày 15/9/2016 của Phiếu chuyển số 11539 của Công ty cổ phần địch vụ Điều hòa không khí Việt - Nhật kiến nghị về việc phân loại mặt hàng có tên khai báo là Ishiclean 607 tại thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 1418/TB-CNHP ngày 22/4/2016 của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu - Chi nhánh Hải Phòng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính, nội dung nhóm 29.34 "Các axit nucleic và muối của chúng; đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học; hợp chất dị vòng khác".
- Theo chú giải 1 Chương 29: Trừ khi có yêu cầu khác, các nhóm của Chương này chỉ bao gồm:
(a) Các hợp chất hữu cơ riêng biệt đã được xác định riêng về mặt hóa học, có hoặc không chứa tạp chất;
... (d) Các sản phẩm được nêu ở mục (a), (b) hoặc (c) đã hòa tan trong nước; ...
- Morpholine (C4H2NO) là hợp chất hữu cơ riêng biệt đã được xác định riêng về mặt hóa học, là hợp chất dị vòng có chứa 2 dị tố là oxy và nitơ. Theo kết quả phân tích, mặt hàng nhập khẩu của Công ty là "Morpholine trong nước" nên thỏa mãn chú giải 1 Chương 29 và nội dung nhóm 29.34 nêu trên, Do đó, mẫu hàng thuộc Chương 29, nhóm 29.34, mã số 2934.99.90 theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần dịch vụ Điều hòa không khí Việt - Nhật biết và thực hiện./.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard