Những thay đổi theo thông tư 38 đối với loại hình Gia Công

Những thay đổi theo thông tư 38 đối với loại hình Gia Công


1. Bãi bỏ một số thủ tục:

1.1 Bỏ thủ tục thông báo, tiếp nhận Hợp đồng gia công. Nhưng Doanh nghiệp tự nhập thông tin về  (HĐGC, Danh mục NPL, SP, TB, Hàng mẫu) tự Duyệt trạng thái của HĐ để phục vụ cho việc  Quản lý nội bộ - Báo cáo quyết toán tất cả HĐGC với cơ quan Hải quan về sau này.


1.2 Bỏ thủ tục thông báo Mã nguyên liệu, Vật tư; Mã sản phẩm  Xuất khẩu


1.3 Bỏ thủ tục thông báo, tiếp nhận định mức GC, SXXK

Lưu ý: Định mức thực tế sử dụng NVL được lưu tại DN và xuất trình khi thanh tra, kiểm tra
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard