Thủ tục hải quan và Thuế Xuất khẩu xỉ nhôm

Thủ tục hải quan và Thuế Xuất khẩu xỉ nhôm

Công ty Hory VN là doanh nghiệp chế xuất, trong quá trình sản xuất có loại bỏ ra 1 số phế liệu (Vụn kim loại thép HS: 72043000; Xỉ nhôm HS: 76020000). Chúng tôi có bán phế liệu này ra doanh nghiệp trong nước. Với loại hàng hóa này thì chúng tôi có phải đóng thuế Xuất khẩu hay không?

1./ Về chính sách quản lý đối với doanh nghiệp chế xuất:
Việc tiêu thụ sản phẩm do công ty sản xuất và phế liệu phát sinh đối với doanh nghiệp chế xuất, đề nghị công ty căn cứ Giấy phép đầu tư được cấp và quy định tại Nghị định 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung điều 21 Nghị định số29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế để thực hiện:
Điều 1. sửa đổi, bổ sung điều 21 Nghị định 29/2008/NĐCP ngày 14/03/2008 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 164/2013/NĐCP ngày 12/11/2008 của Chính phủ ngày 12/11/2013:...:
...5.Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại. ...”
2./ Về thủ tục hải quan:
- Căn cứ Khoản 3, Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:
“3. Đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa
DNCX, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư này”.
3. Về chính sách thuế:
- Căn cứ Điều 28 Luật Thương mại 2005 của Quốc hội:
“Điều 28. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá
1. Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.
2. Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.
Tham khảo điều 1 Nghị định 87/2010/NĐCP ngày 13/08/2010 của Chính phủ:
“Điều 1. Đối tượng chịu thuế
Hàng hóa trong các trường hợp sau đây là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, trừ hàng hóa quy định tại Điều 2 Nghị định này:
…2. Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.
…3. Hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.
Trường hợp DNCX bán phế liệu cho doanh nghiệp trong nội địa thuộc đối tượng chịu thuế, ngoài việc doanh nghiệp chế xuất mở tờ khai, doanh nghiệp trong nội địa phải tiến hành làm thủ tục nhập khẩu và phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định do thuộc đối tượng chịu thuế.
Đề nghị Công ty đối chiếu quy định nêu trên và liên hệ Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để được xem xét giải quyết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard