V/V HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN, TRIỂN LÃM, TRƯNG BÀY VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM (CÔNG TY TNHH YAMAHA MOTOR VIỆT NAM)

V/V HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN, TRIỂN LÃM, TRƯNG BÀY VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM (CÔNG TY TNHH YAMAHA MOTOR VIỆT NAM)TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HQ
_______
Số: 1325/GSQL-GQ2
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ công tác nghiên cứu - phát triển, triển lãm, trưng bày và giới thiệu sản phẩm
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016
Kính gửi: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam
(Xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội)
Trả lời công văn số 01/2016/XNK-R&D ngày 08/09/2016 về việc xin hướng dẫn và xác nhận việc nhập khẩu các loại xe mô tô 02 bánh, 03 bánh và xe ô tô 4 bánh để phục vụ công tác nghiên cứu, phát triển triển lãm, trưng bày và giới thiệu sản phẩm, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về thủ tục hải quan đối với xe mô tô 02 bánh, 03 bánh và xe ô tô 04 bánh đế phục vụ công tác nghiên cứu, phát triển, triển lãm trưng bày và giới thiệu sản phẩm:
Căn cứ Điều 2 Thông tư 143/2015/TT-BTC ngày 11/09/2015 của Bộ Tài chính thì xe mô tô 02 bánh, 03 bánh và xe ô tô 04 bánh nhập khẩu để phục vụ công tác nghiên cứu- phát triển, triển lãm, trưng bày và giới thiệu sản phẩm không thuộc đối tượng cấp phép theo quy định của Thông tư 143/2015/TT-BTC.
Do đó, về thủ tục hải quan đối với trường hợp này đề nghị công ty thực hiện theo quy định tại Điều 53, 54 Nghị định 08/2015/NĐ-CPngày 21/01/2015 của Chính phủ.
2. Về vướng mắc liên quan đến nhập khẩu hàng hóa theo quyền của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Khoản 1 Điều 3 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định về quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì thực hiện theo các quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 187/2013/NĐ-CP, Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngằy 12/11/2015, khoản 2 mục II Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) vì vậy đề nghị Công ty liên hệ cơ quan có thẩm quyền để bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để công ty TNHH YAMAHA MOTOR Việt Nam được biết và thực hiện./.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

© Thủ Tục Hải Quan Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard