Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý của Bộ Tài NGuyên Và Môi Trường


A.
Hàng hóa xuất khẩu
Hình thức quản lý

Không có.

B.
Hàng hóa nhập khẩu
Hình thức quản lý

Phế liệu.
Quy định điều kiện hoặc tiêu chuẩn nhập khẩu.
Nguyên tắc quản lý:
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định danh mục, tiêu chuẩn hoặc điều kiện đối với phế liệu được phép nhập khẩu vào Việt Nam, cụ thể hóa danh mục nêu trên theo mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Trên cơ sở điều kiện hoặc tiêu chuẩn và danh mục các phế liệu được phép nhập khẩu nêu trên, doanh nghiệp nhập khẩu làm thủ tục tại cơ quan Hải quan.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard