Phân loại mặt hàng Lốp, lót vành, săm xe

1559/TCHQ-TXNK ngày 13/03/2020

Kính gửi: Cục Hải quan TP Đà Nẵng.
     Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1460/HQĐNg-TXNK ngày 12/7/2019, số 19812/HQĐNg-TXNK ngày 24/9/2019 của Cục Hai quan TP Đà Nẵng về việc phân loại mặt hàng Lốp, lót vành, săm xe, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
      Căn cứ chú giải 1 phần VII Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì Các mặt hàng xếp thành bộ gồm từ hai hoặc nhiều phần cấu thành riêng biệt, trong đó một vài hay tất cả các phần cấu thành của các mặt hàng đó nằm trong phần này và nhằm trộn với nhau để tạo ra một sản phẩm của phần VI hay phần VII, phải được xếp vào nhóm phù hợp với sản phẩm đóvới điều kiện là các phần cấu thành phải: (a) Theo cách thức đóng gói của chúng cho thấy rõ ràng là chúng được sử dụng cùng nhau mà không cần phải đóng gói lại; (b) Được đi kèm cùng với nhau; và (c) Có thể nhận biết thông qua tính chất hoặc tỷ lệ tương đối mà các phần cấu thành đưa ra để bổ sung cho nhau.
     Tuy nhiên, tham khảo chú giải chi tiết HS phần VII thì Cần ghi nhận rằng các hàng hóa được đóng gói thành bộ bao gồm hai hoặc nhiều thành phần riêng rẽ, một số hoặc tất cả các thành phần đó được xếp vào phần VIIcó thể được sử dụng tiếp ngay mà không cần kết hợp trước, sẽ không được phân loại theo Chủ giải 1 của Phần này. Những hàng hóa được đóng gói để bán lẻ đó sẽ được phân loại khi áp dụng các Quy tắc chú giải tổng quát (thường là quy tắc 3 (b))trong trường hợp mà các sản phấm đó không được đóng gói để bán lẻ thì các bộ phận cấu thành sẽ được phân loại riêng rẽ
     Theo quy tắc 3b, hàng hóa được coi như “ở dạng bộ được đóng gói để bán lẻ” phải có những điều kiện sau: (a) phải có ít nhất hai loại hàng khác nhau, mà ngay từ ban đầu thoạt nhìn có thể xếp vào nhiều nhóm hàng khác nhau; (b) gồm những sản phẩm hoặc hàng hóa được xếp đặt cùng nhau để đáp ứng một yêu cầu nhất định hoặc để thực hiện một chức năng xác định; (c) được xếp theo cách thích hợp để bán trực tiếp cho người sử dụng mà không cần đóng gói trực tiếp.
    Tham khảo chú giải chi tiết HS 2017 của Tổ chức hải quan thế giới thì Thuật ngữ “hàng hóa ở dạng bộ được đóng gói để bán lẻ” chỉ bao gồm những bộ hàng hóa nhằm để bán cho người sử dụng cuối cùng, tại đó các hàng hóa đơn lẻ được sử dụng cùng nhau”.
    Trên cơ sở đó, đề nghị Cục Hải quan TP Đà Nẵng kiểm tra thực tế mặt hàng nhập khẩu và đối chiếu các nội dung nêu trên, nếu xác định 3 sản phẩm lốp, lót vành, săm xe tuy xếp cùng nhau nhưng không đáp ứng một yêu cầu nhất định hoặc không thực hiện một chức năng xác định hoặc không nhằm bán cho người sử dụng cuối cùng thì không phải là hàng hóa ở dạng bộ được đóng gói để bán lẻ và phải được phân loại riêng theo mã số hàng hóa từng sản phẩm.
    Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Đà Nẵng biết và thực hiện./.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard