3824.99.70 Màu thực phâm Color Component F0000003365 (Caramel màu) của Sting Coffee F0000009484 (1 unit = 6.21 Kgs Net) (3 unit đóng trong 1 drum) - Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam - Hỗn hợp hóa chất dùng trong chế biến thực phẩm. Thành phần gồm: chất màu caramel, muối kali sulphat, nước và phụ gia, dạng lỏng.

 1. Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Thông báo số 1600 ngày 16/3/2020)

 2. THÔNG BÁO
  Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
  Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
  Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính;
  Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định hải quan 3 tại Thông báo số 1259/TB-KĐ3 ngày 15/7/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
  1. Tên hàng theo khai báo: Mục 3: Màu thực phâm Color Component F0000003365 (Caramel màu) của Sting Coffee F0000009484 (1 unit = 6.21 Kgs Net) (3 unit đóng trong 1 drum)
  2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam; Đ/c: Cao ốc Sheraton, 88 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; MST: 0300816663.
  3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10269534882/A12 ngày 11/6/2019 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.
  4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:
  Hỗn hợp hóa chất dùng trong chế biến thực phẩm. Thành phần gồm: chất màu caramel, muối kali sulphat, nước và phụ gia, dạng lỏng.
  5. Kết quả phân loại:
  Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp hóa chất dùng trong chế biến thực phẩm. Thành phần gồm: chất màu caramel, muối kali sulphat, nước và phụ gia, dạng lỏng.
  thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghì ở nơi khác” phân nhóm một gạch “- Loại khác ”, phân nhóm 3824.99 “- - Loại khác ” mã số 3824.99.70 “- - -Các chế phm hóa chất khác, dùng trong chế biến thực phẩm ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard