8432.10.00 Phân loại hàng hóa mặt hàng dàn cày - “dàn cày” được kéo bởi một phương tiện khi sử dụng - Công ty TNHH Vietnam Agotech

Ộ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 3113/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại hàng hóa mặt hàng dàn cày
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2019
Kính gửi: Công ty TNHH Vietnam Agotech
(Địa chỉ: 422-424 Ung Văn Khiêm, P.25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10/2018/AGRC) ngày 07/11/2018 của Công ty TNHH Vietnam Agotech vướng mắc phân loại mặt hàng "dàn cày model: rx183f" nhập khẩu theo tờ khai số 10199591663/A11 ngày 08/05/2018 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh). Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Căn cứ chú giải 5 Phần XVI “Theo mục đích của Chú giải này, khái niệm “máy ” có nghĩa là bất kỳ máy, máy móc, thiết bị, bộ dụng cụ hoặc dụng cụ đã nêu trong các nhóm của Chương 84 hoặc 85
Nhóm 84.32 có mô tả: “Máy nông nghiệp, làm vườn hoặc lâm nghiệp dùng cho việc làm đất hoặc trồng trọt; máy cán cho bãi cỏ hoặc cho sân chơi thể thao ”
Tham khảo Chú giải Chi tiết nhóm 84.32:
"Các loại máy trong nhóm này có thể đươc kéo bởi một động vật hoặc bằng môt phương tiện (ví dụ máy kéo), hoặc có thể được đặt trên một phương tiện vận chuyển (ví dụ trên máy kéo hoặc xe ngựa).
Do vậy, mặt hàng là “dàn cày” được kéo bởi một phương tiện khi sử dụng thì phù hợp phân loại nhóm 84.32, mã số 8432.10.00 "- Máy cày” (Ploughs).
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Vietnam Agotech biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái;
- Cục HQ Tây Ninh;
- Cục Kiểm định Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (03bản).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard