3824.99.99 Phụ gia dùng trong ngành sản xuất sơn - (BBZ28949V) ANTICORROSIVE PIGMENT [Cas:7757-93-9;Ca H2P04 ] - Công ty TNHH KCC (Việt Nam) - Chế phẩm hóa học có chứa hỗn hợp kẽm phốt phát và kẽm oxit, dạng bột, theo khai báo được sử dụng làm phụ gia dùng trong ngành sản xuất sơn

 1. Thông báo về Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông báo số 1165/TB-TCHQ ngày 27/02/2020)
 2. THÔNG BÁO
  về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
  Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
  Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
  Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 4 tại thông báo số 842/TB-KĐ4 ngày 04/6/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
  1. Tên hàng theo khai báo: Muc 6: Phụ gia dùng trong ngành sản xuất sơn - (BBZ28949V) ANTICORROSIVE PIGMENT [Cas:7757-93-9;Ca H2P04 ]
  2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH KCC (Việt Nam); Địa chỉ: KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Mã số thuế: 3600718912.
  3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10244332491/A12 ngày 15/01/2019 tại Chi cục HQ Long Thành (Cục Hải quan Đồng Nai).
  4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm hóa học có chứa hỗn hợp kẽm phốt phát và kẽm oxit, dạng bột, theo khai báo được sử dụng làm phụ gia dùng trong ngành sản xuất sơn.
  5. Kết quả phân loại:
  Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa học có chứa hỗn hợp kẽm phốt phát và kẽm oxit, dạng bột, theo khai báo được sử dụng làm phụ gia dùng trong ngành sản xuất sơn
  thuộc nhóm 38.24 Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi
  đúc; các sản phm và chế phm hóa học của ngành công nghiệp hóa cht hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (k cả các sản phm và chế phm cha hn hợp các sản phm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác ”, phân
  nhóm “- Loại khác ”, phân nhóm 3824.99 “- - Loại khác”, phân nhóm “- - - Loại khác ”, mã số 3824.99.99 “- - - - Loại khác ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard