Phân loại hàng hóa máy xay trộn thực phẩm và đồ uống

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 2882/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại hàng hóa máy xay trộn thực phẩm và đồ uống
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2019
Kính gửi: Công ty TNHH Dân và Đan
(Đ/c: D5 đường Raymondienne, khu dân cư Star Hill, phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/CV-DD ngày 22/03/2019 của Công ty TNHH Dân và Đan (Công ty), công văn số 3487/VPCP-ĐMDN ngày 29/01/2019 của Văn Phòng chính phủ liên quan đến vướng mắc phân loại Máy xay trộn thực phẩm và đồ uống (model Santos 33, Santos 62), máy nghiền đá viên (model Santos 53). Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phần loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;.
Căn cứ Chú giải 1 Chương 84, mô tả nhóm 84.38, nhóm 85.09 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và tham khảo Chú giải chi tiết nhóm 84.38, nhóm 85.09;
Trên cơ sở nội dung hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 1395/TCHQ-TXNK ngày 13/03/2019 về phân loại Máy xay trộn thực phẩm và đồ uống như đá viên, siro và các đồ uống dạng lỏng như cà phê, rượu; các loại rau củ quả, ngũ cốc và hạt dạng cứng, lỏng, khô, ướt;
Theo mô tả của Công tỵ tại công văn số 01/CV-DD nêu trên, 03 mặt hàng hoạt động theo cơ chế: Mô tơ chạy bằng điện truyền năng lượng cho bộ dao thông qua vòng bạc đạn và Socket; Dao xay trộn nguyên liệu thực phẩm và đồ uống như đá viên, siro và các loại đồ uống dạng lỏng như và phê, rượu, các loại rau củ quả, ngũ cốc và hạt cứng, lỏng, khô, ướt. Nguyên liệu được đẩy lên thành cối, quay trở lại lưỡi dao và được xay trộn liên tục làm nhuyễn mịn, đồng nhất.
Việc xác định mã số cho 03 mặt hàng nêu tại công văn số 01/CV-DD nêu trên cần căn cứ mục đích sử dụng, vì vậy đề nghị Công ty căn cứ thực tế mục đích nhập khẩu để phân loại các mặt hàng theo 1 trong 2 trường hợp sau:
- Trường hợp 03 mặt hàng trên được xác định dùng trong gia đình thì phân loại tại nhóm 85.09 "Thiết bị cơ điện gia dụng có động cơ điện gắn liền, trừ máy hút bụi của nhóm 85.08", phân nhóm, mã số 8509.40.00 " - Máy nghiền và trộn thức ăn; máy ép quả hay rau"
- Trường hợp 03 mặt hàng trên được xác định dùng cho mục đích thương mại, như: dùng cho quán cà phê, nhà hàng khách sạn thì phân loại tại nhóm 8438 "Máy chế biến công nghiệp hoặc sản xuất thực phẩm hay đồ uống, chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác trong Chương này, trừ các loại máy để chiết xuất hay chế biến dầu hoặc mỡ động vật hoặc dầu hoặc chất béo từ thực vật", phân nhóm 8438.80 " - Máy loại khác”, phân nhóm " - - Loại khác”, mã số 8438.80.91 “- - - Hoạt động bằng điện"
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Dân và Đan biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái;
- VPCP;
Văn phòng BTC;
- Cục KĐHQ;
Phòng TM và CNVN;
- Lưu: VT, TXNK (03bản).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard