2941.40.00 FLORFENICOL nhà SX:JINGSHAN RUISHENG PHARMACEƯTICAL- Nguyên liệu dùng trong sx thú y - Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam- Chi nhánh sản xuất thuốc thú y - Florfenicol

922/TB-TCHQ ngày 18/02/2020
THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
      Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
    Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại Thông báo số 1255/TB-KĐ3 ngày 12/7/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: FLORFENICOL So lo :F2019052004M; F2019052005M; F2019052006M; F2019052007M (han sd nhu file dinh kem),25kg/drum, nha SX:JINGSHAN RUISHENG PHARMACEƯTICAL- Nguyen lieu dung trong sx thu y, Hang moi 100%
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam- Chi nhánh sản xuất thuốc thú y
Địa chỉ: Lô A-11C-CN, KCN Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
MST: 3701642642011
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10272025832/A12 ngày 26/06/2019 ký tại Chi cục Hải quan Mỹ Phước- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Florfenicol
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Florfenicol
   thuộc nhóm 29.41 “Kháng sinh.”, mã số 2941.40.00 " - Cloramphenicol và các dẫn xuất của nó; muối của chúng’’ tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
   Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard