3918.90.15 Thảm bằng nhựa tổng hợp, dạng cuộn dùng trải sàn, hiệu: KAQI. Khổ: (1.2 X 9)m (+-5cm), dày: 0.4cm (+-0.3cm) / 668 cuộn. - Công ty TNHH Thái Hà Lạng Sơn - Sản phẩm đi từ nhựa polyeste tái sắp xếp, hình dạng mắt cáo lượn sóng, không tự dính, chưa được gia cố, chưa được bổ trợ hay kết hợp với vật liệu khác, định lượng 1656,3g/m2, kích thước: khổ (l,2x9)m (+-5cm), dày 0,4cm (+-0,3cm), dạng cuộn, màu ghi xám, theo khai báo dùng trải sàn.

 1. Thông báo về Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông báo số 1169/TB-TCHQ ngày 27/02/2020)
 2. THÔNG BÁO
  Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
  Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
  Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
  Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
  Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 tại thông báo số 1919/TB-KĐ2 ngày 21/11/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tống cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
  1. Tên hàng theo khai báo:
  Thảm bằng nhựa tổng hợp, dạng cuộn dùng trải sàn, hiệu: KAQI. Khổ: (1.2 X 9)m (+-5cm), dày: 0.4cm (+-0.3cm) / 668 cuộn. Hàng mới 100% do Trung Quốc sx.
  2. Đơn vị xuất khu/nhập khẩu: Công ty TNHH Thái Hà Lạng Sơn
  Địa chỉ: số 8, Lô LK.CS5, Khu đô thị Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
  MST: 4900805212.
  3. Số, ngày t khai hải quan: 10296533646/A11 ngày 03/11/2019 đăng ký tại
  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đinh Vũ - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.
  4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sản phẩm đi từ nhựa polyeste tái sắp xếp, hình dạng mắt cáo lượn sóng, không tự dính, chưa được gia cố, chưa được bổ trợ hay kết hợp với vật liệu khác, định lượng 1656,3g/m2, kích thước: khổ (l,2x9)m (+-5cm), dày 0,4cm (+-0,3cm), dạng cuộn, màu ghi xám, theo khai báo dùng trải sàn.
  5. Kết quả phân loại:
  Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm đi từ nhựa polyeste tái sắp xếp, hình dạng mắt cáo lượn sóng, không tự dính, chưa được gia cố, chưa được bổ trợ hay kết hợp với vật liệu khác, định lượng 1656,3g/m2, kích thước: khổ (l,2x9)m (+-5cm), dày 0,4cm (+-0,3cm), dạng cuộn, màu ghi xám, theo khai báo dùng trải sàn thuộc nhóm 39.18 Tấm trải sàn bằng plastic, có hoặc không tự dính, dạng cuộn hoặc dạng tấm rời để ghép; tấm ốp tường hoặc ốp trần bằng plastic, như đã nêu trong Chú giải 9 của Chương này. ”, phân nhóm 3918.90 “- Từ plastic khác: ”, phân nhóm “- - Tm trải sàn: ”, mã số 3918.90.15 “- - - Từ các polyme trùng hợp khác; từ các polyme trùng ngưng hoặc tái sắp xếp; từ nitrat xenlulo, acetat xenlulo hoặc các dẫn xuất hóa học khác của xenlulo, đã hóa dẻo ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard