Phân loại các mặt hàng “Polyol Blend Sanex RG 4000 ” và “Polyol Blend Sanex RG 3051”

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6437/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại mặt hàng Polyol blend trộn lẫn HCFC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019
Kính gửi: - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Sanex Marketing Việt Nam;
(B2, Tầng 16, International Plaza, 343 Phạm Ngũ Lão, Q1, TPHCM)
Liên quan đến việc phân loại các mặt hàng “Polyol Blend Sanex RG 4000 ” và “Polyol Blend Sanex RG 3051” tại công văn số 3832/TCHQ-TXNK ngày 11/6/2019 của Tổng cục Hải quan, để giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Đề nghị Công ty TNHH Sanex Marketing Việt Nam và các đối tác của Công ty đã mua và sử dụng các mặt hàng “Polyol Blend Sanex RG 4000” và “Polyol Blend Sanex RG 3051 ”, thuộc tờ khai Hải quan số 102033089910/A41, phối hợp với Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh để thực hiện việc kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, nhằm xác định các mặt hàng trên có được sử dụng với mục đích không liên quan đến chức năng hoạt động bề mặt hoặc chức năng hoạt động bề mặt chỉ là phụ hoặc không được yêu cầu so với công dụng chính của hàng hóa (ví dụ mặt hàng được sử dụng với vai trò chất tham gia phản ứng với isocyanate, để sản xuất mút xốp (polyurethan foam)) hay không.
- Trong trường hợp không đủ điều kiện để thực hiện kiểm tra thực tế, đề nghị Công ty và các đối tác có liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ, số liệu, chứng từ, tài liệu về mục đích sử dụng mặt hàng “Polyol Blend Sanex RG 4000 ” và “Polyol Blend Sanex RG 3051 ”, thuộc tờ khai Hải quan số 102033089910/A41 nêu trên (bao gồm: Hợp đồng mua bán; Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho của cơ sở sản xuất; đăng ký kinh doanh của cơ sở sản xuất;...).
- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm định hải quan để thực hiện kiểm tra thực tế, xác minh tính chính xác của các hồ sơ chứng từ này để làm căn cứ xác định mã số hàng hóa theo hướng dẫn.
Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KĐHQ;
- Lưu: VT, TXNK (03bản).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard