40.02 Phân loại Mặt hàng cao su tổng hợp SBR 1502, SBR 1712, SBR 1723, SBR 9540 có kết quả phân tích là hỗn hợp cao su styrene-butadiene, axit béo, rosin và dầu khoáng

7744/BTC-TCHQ ngày 11/06/2015
 1. V/v phân loại mặt hàng cao su.

 2. Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
              Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;
              Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
              Căn cứ ý kiến của Bộ Công thương tại công văn số 3179/BCT-HC ngày 01/4/2015, theo đó thành phần rosin và axit béo trong quá trình sản xuất cao su tổng hợp SBR 1502, SBR 1712, SBR 1723 đóng vai trò là chất nhũ hóa, thành phần dầu khoáng trong quá trình sản xuất cao su tổng hợp SBR 1712, SBR 1723, SBR 9540 có vai trò bảo quản cao su được lâu mà không bị cứng, đều không phải là chất hóa dẻo;
              Căn cứ ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 1528/BKHCN-CNN ngày 15/5/2015, theo đó vai trò của thành phần rosin, axit béo trong quá trình sản xuất cao su tổng hợp là chất nhũ hóa khi dùng rosin, axit béo cho quá trình tổng hợp styrene-butadiene bằng phương pháp nhũ tương; vai trò thành phần dầu khoáng trong quá trình sản xuất cao su tổng hợp là chất hóa dẻo;
              Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại thống nhất như sau:
              Mặt hàng cao su tổng hợp SBR 1502, SBR 1712, SBR 1723, SBR 9540 có kết quả phân tích là hỗn hợp cao su styrene-butadiene, axit béo, rosin và dầu khoáng, thuộc nhóm 40.02.
              Bộ Tài chính thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard