2936.29.00 Nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi : Rovimix D3-500 ( 25kg/bao) - Công ty cổ phần chăn nuôi c.p Việt Nam - Chế phẩm bổ sung Vitamin D trong thức ăn chăn nuôi, thành phần chứa Vitamin D trên nền chất mang carbohydrat, dạng bột.

1140/TB-TCHQ ngày 26/02/2020
THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
      Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
     Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định hải quan 3 tại Thông báo số 443/TB-KĐ3 ngày 07/03/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tống cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi : Rovimix D3-500 ( 25kg/bao) - NK theo TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty cổ phần chăn nuôi c.p Việt Nam, Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 2. p. Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Mã số thuế: 3600224423
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10241940145/A12 ngày 02/01/2019 đăng ký tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm bổ sung Vitamin D trong thức ăn chăn nuôi, thành phần chứa Vitamin D trên nền chất mang carbohydrat, dạng bột.
5. Kết quả phân loại:
    Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm bổ sung vitamin A trong thức ăn chăn nuôi thành phần chứa vitamin A trong chất mang carbohydrat, dạng bột.
thuộc nhóm 29.36 “Tiền vitamin và vitamin các loại, tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp (kể cả các chất cô đặc tự nhiên), các dẫn xuất của chúng sử dụng chủ yếu như vitamin, và hỗn hợp của các chất trên, có hoặc không có bất kỳ loại dung môi nào ”, " - Vitamin và các dẫn xuất của chúng, chưa pha trộn: ”, mã số 2936.29.00 " -- Vitamin khác và các dẫn xuất của chúng” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.
     Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard