8418.69.90 Phân loại hàng hóa mặt hàng quầy lạnh - “Quầy lạnh 2 cánh” (commercial under counter; Product type: refrigeratior), chất làm lạnh R134, có 1 ngăn nhiệt độ từ -5 độ đến 10 độ C, dùng cho nhà hàng, khách sạn để bảo quản thực phẩm, không có thiết kế để phù hợp cho mục đích trưng bày - Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Lửa Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 3114/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại hàng hóa mặt hàng quầy lạnh
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2019
Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Lửa Việt
(Địa chỉ: Tổ 18, cụm 2, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội)
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/2018-LV ngày 30/11/2018 của Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Lửa Việt vướng mắc phân loại mặt hàng “quầy lạnh” theo tờ khai số 10209893530 ngày 05/07/2018 và số 10219851402 ngày 31/08/2018. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Tham khảo TCVN 7828:2016 và TCVN 10289: 2014;
Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng tại công văn số 17497/HQHP-TXNK ngày 28/12/2018;
Mặt hàng là “Quầy lạnh 2 cánh” (commercial under counter; Product type: refrigeratior), chất làm lạnh R134, có 1 ngăn nhiệt độ từ -5 độ đến 10 độ C, dùng cho nhà hàng, khách sạn để bảo quản thực phẩm, không có thiết kế để phù hợp cho mục đích trưng bày thì phù hợp phân loại nhóm 84.18 “Tủ lạnh, tủ kết đông và thiết bị làm lạnh hoặc kết đông khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15 ", phân nhóm " - Thiết bị làm lạnh hoặc kết đông khác; bơm nhiệt”, phân nhóm 8418.69 " - -  Loại khác”, mã số 8418.69.90 "- - - Loại khác”.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Lửa Việt biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái;
- Cục HQ TP Hải Phòng;
- Cục Kiểm định Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (03bản).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard