1701.99.10 D(+)-Sucrose, loại AR 500gram (trọng lượng 550gram/chai), hóa chất tinh khiết, thuốc thử sử dụng trong phòng thí nghiệm, nhãn hiệu Xilong, xuất xứ Trung Quốc - Công ty TNHH Thương mại Hanaco Miền bắc - Đường sucrose đã tinh luyện, màu trắng

6717/TB-TCHQ ngày 25/10/2019
THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
     Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định hải quan 5 tại Thông báo số Thông báo số 66/TB-KĐ5 ngày 30/1/2019; Thông báo đính chính số 146/TB-KĐ5 ngày 27/3/2019; công văn số 798/KĐHQ-KĐ ngày 16/10/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 
1. Tên hàng theo khai báo: D(+)-Sucrose, loại AR 500gram (trọng lượng 550gram/chai), hóa chất tinh khiết, thuốc thử sử dụng trong phòng thí nghiệm, nhãn hiệu Xilong, xuất xứ Trung Quốc, mới 100% (mục 14)
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại Hanaco Miền bắc
Địa chỉ: số nhà 41, liền kề 5, khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội
MST: 0108076413
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10230048243/A11 ngày 01/11/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan Móng Cái - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Đường sucrose đã tinh luyện, màu trắng 
5. Kết quả phân loại:
    Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Đường sucrose đã tinh luyện, màu trắng thuộc nhóm 17.01 “Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoả học, ở thể rắn.” phân nhóm "- Loại khác: ”, phân nhóm 1701.99 " - Loại khác:”, mã số 1701.99.10 “--- Đường đã tinh luyện” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.
     Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard