4103.30.00 Da heo khô dạng tấm (da thuộc, đã khử lông) - Công ty TNHH Rnh Việt Nam - Da lợn khô đã khử lông, chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm, dạng tấm

6721/TB-TCHQ ngày 25/10/2019
THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
   Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) tại thông báo số 461/TB-KĐ3 ngày 8/3/2019, công văn số 785/KĐHQ-KĐ ngày 10/10/2019 của Cục Kiểm định hải quan và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Da heo khô dạng tấm (da thuộc, đã khử lông) (mục tờ khai)
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Rnh Việt Nam; Địa chỉ: Lầu 1, số 170, Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP Hồ Chí Minh; MST: 0313248506
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 30230347714/B11 ngày 8/1/2019 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng - Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Da lợn khô đã khử lông, chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm, dạng tấm
5. Kết quả phân loại: Da lợn khô đã khử lông, chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm, dạng tấm
thuộc nhóm 41.03 “Da sống của loài động vật khác (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axit hóa hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ, trừ các loại đã loại trừ trong Chú giải 1(b) hoặc 1(c) của Chương này”; mã số 4103.30.00 - Của lợn tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.
      Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard