3210.00.10 Polyete dạng lỏng dùng để bọc sợi quang dùng cho viễn thông - Công ty Cổ phần thiết bị Bưu điện - Chất phủ (vecni) làm từ oligomer urethane acrylate, trong môi trường không chứa nước và dung môi, được đóng rắn bằng tia UV

6714/TB-TCHQ ngày 25/10/2019
THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
    Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 1 tại Thông báo số 633/TB-KĐ1 ngày 20/12/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo:
- Mục 1 tờ khai hải quan: Polyete dạng lỏng dùng để bọc sợi quang dùng cho viễn thông, ký hiệu RI302, hàng mới 100%,do Sumitomo/Nhật sản xuất
- Mục 2 tờ khai hải quan: Polyete dạng lỏng dùng để bọc sợi quang dùng cho viễn thông, ký hiệu R3301, hàng mới 100%,do Sumitomo/Nhật sản xuất
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty Cổ phần thiết bị Bưu điện;
Địa chỉ: 61 Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội;
MST: 0100686865
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10229967636/A12 ngày 29/10/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan Gia Thụy - Cục Hải quan TP.Hà Nội.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chất phủ (vecni) làm từ oligomer urethane acrylate, trong môi trường không chứa nước và dung môi, được đóng rắn bằng tia UV
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất phủ (vecni) làm từ oligomer urethane acrylate, trong môi trường không chứa nước và dung môi, được đóng rắn bằng tia UV 
thuộc nhóm 32.10 “Sơn và vecni khác (kể cả các loại men tráng (enamels), dâu bóng và màu keo); các loại thuốc màu nước đã pha chế dùng để hoàn thiện da”, mã số 3210.00.10 " - Vecni (kể cả dầu bóng) ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.
      Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard