3911.90.00 Hạt nhựa polyphenylene sulTide (PPS) dạng nguyên sinh, dạng hạt PPS ULTEM 1010FC-7101 (ATX200BK) - Công ty TNHH Việt Nam Dea Shin Electronics - Polyetherimide nguyên sinh, dạng hạt

 1. Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông báo số 1186/TB-TCHQ ngày 27/02/2020)
 2. THÔNG BÁO
  Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
  Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
  Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngàỵ 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
  Trên cơ sở kết quả phân tích của Cục Kiểm định Hải quan tại Thông báo số 222/TB-KĐHQ ngày 26/7/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
  1. Tên hàng theo khai báo: Hạt nhựa polyphenylene sulTide (PPS) dạng nguyên sinh, dạng hạt PPS ULTEM 1010FC-7101 (ATX200BK) (mới 100%) (Mục 5 tờ khai).
  2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Việt Nam Dea Shin Electronics. Địa chỉ: đường TL 398, thôn Lịm Xuyên, xã Song Khê, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Mã số thuế: 2400561331.
  3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10262458162/A12 ngày 6/5/2019 tại Chi cục Hải quan QLC KCN Bắc Giang - Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.
  4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Polyetherimide nguyên sinh, dạng hạt
  5. Kết quả phân loại:
  Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Polyetherimide nguyên sinh, dạng hạt
  thuộc nhóm nhóm 39.11 “Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaron-inden, polyterpen, polysulphua, polysulphon và các sản phâm khác đã nêu trong Chú giải 3 của Chương này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh ”, mã số 3911.90.00 “- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard