3824.99.99 Sáp tổng hợp trong dung môi hữu cơ, (SUFACE ADDITIVE), dùng trong sản xuất sơn - Công ty TNHH JUNGBU ESCHEM Việt Nam - Dung dịch các muối alkyl ammonium của axit hữu cơ (Alkyl Ammonium Salt of an unsaturated Acidic Carboxylate Acid Ester) trong isobutanol, dạng lỏng.

 1. Thông báo về Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông báo số 1166/TB-TCHQ ngày 27/02/2020)
 2. THÔNG BÁO
  Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
  Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
  Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
  Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại thông báo số 1323/TB-KĐ3 ngày 25/7/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
  1. Tên hàng theo khai báo:
  Sáp tổng hợp trong dung môi hữu cơ, (SUFACE ADDITIVE), dùng trong sản xuất sơn, (KQ PTPL số 654/PTPL-NV ngày 27/06/2013). (Mục 3 Phụ lục tờ khai)
  2. Đơn vị xuất/ nhập khẩu: Công ty TNHH JUNGBU ESCHEM Việt Nam; Địa chỉ: Lô III - 1.1, đường D3 cắt N2 - Khu công nghiệp Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;
  MST: 2400499404.
  3. T khai số: 10274452161/A12 ngày 08/7/2019 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.
  4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dung dịch các muối alkyl ammonium của axit hữu cơ (Alkyl Ammonium Salt of an unsaturated Acidic Carboxylate Acid Ester) trong isobutanol, dạng lỏng.
  5. Kết quả phân loại:
  Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dung dịch các muối alkyl ammonium của axit hữu cơ (Alkyl Ammonium Salt of an unsaturated Acidic Carboxylate Acid Ester) trong isobutanol, dạng lỏng.
  thuộc nhóm 38.24 Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phm và chế phm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phm và chế phẩm chứa hn hợp các sản phâm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 3824.99 “- Loại khác”, phân nhóm “- - - Loại khác”, mã số 3824.99.99 “- - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard