3209.90.00 Chất bảo bệ bề mặt kim loại ST-55S, thành phần Diethylene Glycol (3-5%), Silicon dioxide (3-5%), 25kg/ thùng - Công ty TNHH Ryong-In Vina - Chất phủ từ copolyme ethylene, phân tán trong môi trường nước

921/TB-TCHQ ngày 18/02/2020

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
      Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
    Trên cơ sở kết quả phân tích của Cục Kiểm định Hải quan tại Thông báo số 135/TB-KĐHQ ngày 21/5/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Chất bảo bệ bề mặt kim loại ST-55S, thành phần Diethylene Glycol (3-5%), Silicon dioxide (3-5%), 25kg/ thùng. Hàng mới 100% (mục 14 tờ khai hải quan)
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Ryong-In Vina;
Địa chỉ: K-l-1, khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;
MST: 2300858191
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10234964590/A12 ngày 26/11/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh - Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chất phủ từ copolyme ethylene, phân tán trong môi trường nước
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất phủ từ copolyme ethylene, phân tán trong môi trường nước
thuộc nhóm 32.09 “Sơn và vecni (kể cả các loại men tráng (enamels) và dầu bông) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường nước”, mã số 3209.90.00  " - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
    Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard