1517.90.90 Phân loại “Alaska Deep Sea Fish Oil Omega >3,6,9”, thành phần chính: chứa hỗn hợp dầu cá, dầu hạt lanh và dầu hoa anh thảo, thành phần khác: Gelatin, glycerin và nước tinh khiết, đóng gói: trong viên nang mềm, 100 viên/lọ nhựa - Công ty CP Thương mại Polvita

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 1502/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại mặt hàng khai báo 'Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3, 6, 9"
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020
Kính gửi: - Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Công ty CP Thương mại Polvita.
(Lô B7&B8, Ngách 1, Ngõ 187 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội)
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3281/HQHN-KTSTQ ngày 10/10/2019, 3625/HQHN-KTSTQ ngày 07/10/2019 của Cục Hải quan TP Hà Nội, công văn số 0410/2019/HQHN ngày 04/10/2019 của Công ty CP Thương mại Polvita về việc vướng mắc phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo ý kiến phân loại của Tổ chức Hải quan Thế giới tại thư số 20NL0019-DC ngày 18/2/2020;
Mặt hàng có tên thương mại “Alaska Deep Sea Fish Oil Omega >3,6,9”, thành phần chính: chứa hỗn hợp dầu cá, dầu hạt lanh và dầu hoa anh thảo, thành phần khác: Gelatin, glycerin và nước tinh khiết, đóng gói: trong viên nang mềm, 100 viên/lọ nhựa, thuộc nhóm 15.17 “Margarine; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật hoặc thực vật hoặc các phần phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo hoặc dầu ăn được hoặc các phần phân đoạn của chúng thuộc nhóm 15.16”, phân nhóm 1517.90 " - - Loại khác”, mã số 1517.90.90 " - - Loại khác” (Qui tắc 1 và 6).
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công ty CP Thương mại Polvita biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03bản).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 2164/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại mặt hàng khai báo "Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9"
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2020
Kính gửi: Công ty CP Thương mại Polvita
(Lô B7&B8, Ngách 1, Ngõ 187 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội)
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/2020/TCHQ ngày 30/03/2020 của Công ty CP Thương mại Polvita về việc phân loại mặt hàng khai báo "Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9". Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1502/TCHQ-TXNK ngày 11/03/2020 hướng dẫn phân loại mặt hàng khai báo "Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9"
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Thương mại Polvita biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;
- Lưu: VT, TXNK (03bản).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard