3815.90.00 Chất xúc tác SPA-3 catalyts (Thành phần có chứa: Silicon ortho phosphate, Boron phosphate). - Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn - Chế phẩm xúc tác có thành phần chính là Silicon ortho phosphate, boron phosphate và phụ gia, dạng viên.

 1. Thông báo về Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông báo số 1170/TB-TCHQ ngày 27/02/2020)
 2. THÔNG BÁO
  Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
  Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
  Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
  Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
  Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 1 tại thông báo số 563/TB-KĐ1 ngày 26/12/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
  1. Tên hàng theo khai báo:
  Chất xúc tác SPA-3 catalyts (Thành phần có chứa: Silicon ortho phosphate, Boron phosphate). Hàng mới 100%, hàng nhập cho dự án NSRP.
  2. Đơn vị xuất khu/nhập khẩu: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn
  Địa chỉ: Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. MST: 2801149686
  3. Số, ngày t khai hải quan: 10282338361/AI2 ngày 20/8/2019 đăng ký tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Nghi Sơn - Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.
  4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm xúc tác có thành phần chính là Silicon ortho phosphate, boron phosphate và phụ gia, dạng viên.
  5. Kết quả phân loại:
  Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm xúc tác có thành phần chính là Silicon ortho phosphate, boron phosphate và phụ gia, dạng viên thuộc nhóm 38.15 "Các chất khơi mào phản ứng, các chất xúc tiến phản ứng và các chế phẩm xúc tác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, mã số 3815.90.00 “-Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard