4819.50.00 hộp giấy Purepack - “Giấy phức hợp đã in và mặt hàng hộp loại chưa ghép hoặc đã ghép thành hình ống, chưa tạo thành hộp hoàn chỉnh”, kể cả các mặt hàng “giấy và các tông, đã tráng hoặc phủ lớp nhôm ở mặt trong, có gắn chữ hoặc nhãn để chỉ ra rằng loại giấy hoặc các tông này được dùng để đựng sữa ” và mặt hàng “vỏ bao, vỏ tút thuốc lá, có cấu tạo ở dạng giấy, các tông đã in hình, in chữ, mới chỉ gấp nếp theo hình vỏ tút, vỏ bao thuốc lá, chưa phải là hộp hoàn chỉnh ” dạng cắt rời thành từng chiếc, đã in hình, in chữ, dùng để đựng kem (dessert topping). - Công ty TNHH Rich Products

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 3255/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại mặt hàng hộp giấy Purepack
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2019
Kính gửi: Công ty TNHH Rick Products Việt Nam
(27 Đường số 3 KVN VSIP2, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)
Tổng cục Hải quan nhận được công văn của Công ty TNHH Rich Products Việt Nam về việc phân loại mặt hàng hộp giấy Purepack, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau
Căn cứ Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 cùa Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiếm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính.
Chú giải mặt hàng cuối Chương 48 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ:
"Mặt hàng “Giấy phức hợp đã in và mặt hàng hộp loại chưa ghép hoặc đã ghép thành hình ống, chưa tạo thành hộp hoàn chỉnh”, kể cả các mặt hàng “giấy và các tông, đã tráng hoặc phủ lớp nhôm ở mặt trong, có gắn chữ hoặc nhãn để chỉ ra rằng loại giấy hoặc các tông này được dùng để đựng sữa ” và mặt hàng “vỏ bao, vỏ tút thuốc lá, có cấu tạo ở dạng giấy, các tông đã in hình, in chữ, mới chỉ gấp nếp theo hình vỏ tút, vỏ bao thuốc lá, chưa phải là hộp hoàn chỉnh ” được phân loại vào phân nhóm 4811, mã hàng 4811.90.49, 4811.90.99 tuỳ theo từng chủng loại; nếu nhập khẩu ở dạng cắt rời thành từng chiếc thì thuộc nhóm 4819, mã hàng 4819.50.00. ”
Mẫu hàng thực tế dạng cắt rời thành từng chiếc, đã in hình, in chữ, dùng để đựng kem (dessert topping). Mặt hàng phù hợp phân loại vào mã số 4819.50.00.
Tổng cục Hải quan có Thông báo kết quả xác định trước mã số hàng hóa số 6930/TB-TCHQ ngày 26/11/2018, mã số 4819.50.00. Mã số 4819.50.00 cũng chính là mã số đề nghị của Công ty TNHH Rich Products Việt Nam tại Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa số 191018/xnk ngày 19/10/2018 và cơ sở đề nghị của Công ty là HS từ phía nhà sản xuất cung cấp.
Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Rich Products Việt Nam biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái;
- Cục Kiểm định hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (03bản).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard