Hướng dẫn cách khai cú pháp về C/O Form D điện tử trên tờ khai HQ điện tử

Hướng dẫn Khai báo Hải quan cho hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu D điện tử và Hướng dẫn Kiểm tra C/O form D điện tử.Hướng dẫn cách khai cú pháp về C/O  Form D điện tử trên tờ khai HQ điện tử


Cơ chế một cửa ASEAN là một công cụ quan trọng để thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP làm giảm thời gian làm thủ tục thông quan hàng hóa, làm giảm thời gian, tiết kiệm kinh phí cho doanh nghiệp và xã hội, góp phần đưa Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới và khu vực
Ngày 05/01/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 78/TCHQ-GSQL hướng dẫn cách thức khai báo và kiểm tra C/O mẫu D điện tử thông qua cơ chế một cửa ASEAN Ttrên cơ sở xác nhận của 05 nước ASEAN tham gia triển khai C/O điện tử thông qua cơ chế một cửa ASEAN (gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam), Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể việc khai báo, tiếp nhận và kiểm tra C/O mẫu D điện tử được cấp kể từ ngày 01/01/2018.
Link download toàn văn Công văn 78/TCHQ-GSQL hướng dẫn khai C/O điện tử
Trường hợp người khai hải quan khai C/O mẫu D điện tử để được xem xét hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt, người khai hải quan khai số tham chiếu C/O điện tử và ngày cấp trên tờ khai hải quan, cụ thể:

1. Cách khai đúng cú pháp C/O điện tử trên Vnaccs đối với tờ khai Hải Quan nhập khẩu điện tử:  

- Khai số tham chiếu và ngày cấp C/O điện tử tại chỉ tiêu 1.68  (lưu ý khai đầy đủ và khai theo biểu thuế suất ưu đãi đặc biệt (B04)) – Phần ghi chú trên tờ khai hải quan theo cấu trúc sau:
##DDMMYYYYZZZZZZZZZZ##.
Trong đó: DDMMYYYY (8 ký tự) là ngày cấp C/O 
- DD: Ngày, 
- MM: Tháng, 
- YYYY: Năm); 
- ZZZZZZZZZZ (không giới hạn ký tự) là số tham chiếu C/O.

Trường hợp có nhiều C/O thì nhập thông tin liên tiếp của các C/O theo cấu trúc:

##DDMMYYYYZZZZZZZZZZ####DDMMYYYYZZZZZZZZZZ##
- Trường hợp người khai chưa có C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan và muốn bổ sung sau thời điểm làm thủ tục hải quan thì khai báo “Nộp bổ sung C/O” hoặc “Nợ C/O” tại chỉ tiêu 1.68 (Phần ghi chú) trên tờ khai hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan (lưu ý nếu không khai tại thời điểm làm thủ tục hải quan sẽ không được xem xét để chấp nhận khai bổ sung C/O trên tờ khai AMA sau này).
Khi khai bổ sung C/O, người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ AMA (khai bổ sung sau thông quan) và khai thông tin C/O tại chỉ tiêu 1.68 (Phần ghi chú) theo cấu trúc như trên.

2. Cách khai đúng cú pháp C/O điện tử trên Vnaccs đối với tờ khai Hải Quan nhập khẩu bản giấy:

- Người khai hải quan khai cấu trúc như trên tại chỉ tiêu 32 (Chứng từ đi kèm) trên tờ khai hải quan.
- Trường hợp chưa có C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan và muốn bổ sung C/O sau thời điểm làm thủ tục hải quan thì khai báo “Nộp bổ sung C/O” hoặc “Nợ C/O” tại chỉ tiêu 32 (Chứng từ đi kèm) trên tờ khai hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan. Khi khai bổ sung C/O, người khai hải quan thực hiện khai thông tin C/O tại mục 4 văn bản đề nghị khai bổ sung theo Mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính theo cấu trúc như trên.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố sẽ hướng dẫn cụ thể và niêm yết công khai nội dung hướng dẫn người khai hải quan khai báo C/O mẫu D điện tử để người khai hải quan có cơ sở thực hiện.
Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) theo số điện thoại: 024.39440833 (máy lẻ: 8815/8659).


Xem thêm bài : Hướng dẫn Khai báo Hải quan cho hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu E điện tử và Hướng dẫn Kiểm tra CO form E điện tử.


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard