3304.99.30 Phân loại Thiết bị ngăn ngừa viêm da ATOPSHIELD FORTE” - Chế phẩm bôi da, có chứa C12-15 Alkyl Benzoate, dẫn xuất cyclopentasiloxan, chất hoạt động bề mặt, phụ gia..., dùng hỗ trợ trong điều trị viêm da dị ứng, được đóng gói bán lẻ dạng hộp/tuýp 40ml - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 1252/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại hàng hóa mặt hàng Thiết bị ngăn ngừa viêm da
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020
Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
(Đ/c: Lầu 2, 3, 4, 5, 6 tòa nhà 509-525 đường Tô Hiến Thành, Phường 14 Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06/DPTW ngày 30/12/2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha về việc phân loại mặt hàng có tên khai báo là “Thiết bị ngăn ngừa viêm da ATOPSHIELD FORTE”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ thì Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế, trong đó có các lĩnh vực trang thiết bị y tế; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phâm...; Bộ Y tế xây dựng và trình cấp có thấm quyền công bố tiêu chuẩn quốc gia về trang thiết bị y tế. Ban hành các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị y tế; ban hành danh mục trang thiết bị thiết yếu cho các đơn vị, cơ sở y tế.
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ thì Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước vê tài chính - ngân sách, hải quan...
Căn cứ Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; thì việc quy định về phân loại hàng hóa:
"1. Phân loại hàng hóa để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
2. Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
3. Phân loại hàng hóa đế xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa.
4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc phân loại hàng hóa. ”
Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên thì Bộ Y tế là cơ quan quản lý chuyên ngành về lĩnh vực trang thiết bị y tế; Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) thực hiện quản lý nhà nước trong việc phân loại xác định mã số cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
2. Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; thì:
Mặt hàng có tên khai báo là "Thiết bị ngăn ngừa viêm da ATOPSHIELD FORTE” có kết quả phân tích tại Thông báo số 938/TB-KĐ3 ngày 24/5/2019 của Chi cục kiểm định Hải quan 3 là: “Chế phẩm bôi da, có chứa C12-15 Alkyl Benzoate, dẫn xuất cyclopentasiloxan, chất hoạt động bề mặt, phụ gia..., dùng hỗ trợ trong điều trị viêm da dị ứng, được đóng gói bán lẻ dạng hộp/tuýp 40ml", phù hợp phân loại vào nhóm 33.04, phân nhóm "-  Loại khác”, phân nhóm 3304.99 "- - Loại  khác”, mã số 3304.99.30 “- - - Kem và dung dịch (lotion) bôi mặt hoặc bôi da khác". Theo đó, Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo kết quả phân loại số 7641/TB-TCHQ ngày 10/12/2019 là đúng quy định của pháp luật.
3. Căn cứ Điều 2 Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ Y tế ban hành Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam quy định sử dụng danh mục:
“3. Khi xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành hoặc cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định nhưng chưa có mã hàng trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này, việc khai báo hải quan thực hiện theo mô tả thực tế hàng hóa và Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Sau khi thông quan các tổ chức, cá nhân có văn bản gửi về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) để phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) xem xét thống nhất, cập nhật và ban hành Danh mục bổ sung"
Do vậy trường hợp mặt hàng của công ty được Sở Y Tế TP.Hồ Chí Minh cấp số công bố tiêu chuẩn Trang thiết bị y tế loại A số 190000257/PCBA-HCM ngày 26/02/2019 thì đề nghị Công ty gửi văn bản về Bộ Y tế để được xem xét, cập nhật và ban hành Danh mục bổ sung.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;
- Lưu: VT, TXNK (03bản).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard