7229.90.99 STEEL WIRE - Dây thép không hợp kim dùng để định vị độ dày tấm mica đường kính 0.5 mm - Dây thép hợp kim, trong đó Bo là nguyên tố duy nhất quyết định yếu tố thép hợp kim (hàm lượng B~0.0028% tính theo trọng lượng), mạ kẽm, đường kính 0.5mm - Công ty TNHH sản xuất Mica

6994/TB-TCHQ ngày 07/11/2019

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
     Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 4 tại Thông báo số 92/TB-KĐ4 ngày 22/01/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
     1. Tên hàng theo khai báo: STEEL WIRE - Dây thép không hợp kim dùng để định vị độ dày tấm mica đường kính 0.5 mm (theo KQ GIÁM ĐỊNH so :0896/N3.11/ TĐ do TTKT3) (mục 4 tờ khai hải quan)
      2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH sản xuất Mica;
   Địa chỉ: KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai;
   MST: 3600247893
     3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10207648184/A12 ngày 22/06/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
    4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dây thép hợp kim, trong đó Bo là nguyên tố duy nhất quyết định yếu tố thép hợp kim (hàm lượng B~0.0028% tính theo trọng lượng), mạ kẽm, đường kính 0.5mm
     5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dây thép hợp kim, trong đó Bo là nguyên tố duy nhất quyết định yếu tố thép hợp kim (hàm lượng B~0.0028% tính theo thuộc nhóm 72.29 “Dây thép hợp kim khác”, phân nhóm 7229.90 "- Loại khác”, phân nhóm "- - Loại khác”, mã số 7229.90.99 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (tương ứng với mã số 9811.00.90 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi riêng)./.
     Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard