3911.90.00 Hạt nhựa Polycarbonat dạng nguyên sinh, dạng hạt ULTEM1010FC-7101 - Polyetherimide nguyên sinh, dạng hạt. - Công ty TNHH Việt Nam Dae Shin Electronics

916/TB-TCHQ ngày 18/02/2020

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
      Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
     Trên cơ sở kết quả phân tích của Cục Kiểm định Hải quan tại thông báo số 03/TB-KĐHQ ngày 07/01/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Mục 6: Hạt nhựa Polycarbonat dạng nguyên sinh, dạng hạt ULTEM1010FC-7101 (mới 100%).
2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Việt Nam Dae Shin Electronics; Mã số thuế: 2400561331; Địa chỉ: Đường TL 398-Lịm Xuyên - Song Khê -TP Bắc Giang - Bắc Giang.
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10232686355/A12 ngày 12/11/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan quản lý các KCN Bắc Giang - Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Polyetherimide nguyên sinh, dạng hạt.
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Polyetherimide nguyên sinh, dạng hạt.
thuộc nhóm 39.11 “Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaron-inden, polyterpen, polysulphua, polysulphon và các sản phẩm khác đã nêu trong Chú giải 3 của Chương này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh”, mã số 3911.90.00 " - Loại khác”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 
     Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard