3402.90.13 Chế phẩm xử lý bề mặt không ion (dạng lỏng) - COPPER GLEAM HS-200KB-1 - Chế phẩm làm sạch có chứa axit, chất hoạt động bề mặt không phân ly, muối CuS04...dạng lỏng, chưa đóng gói bán lẻ - Công ty TNHH Hóa chất & Môi trường Aureole Mitani

911/TB-TCHQ ngày 18/02/2020

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
      Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
     Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 4 tại Thông báo số 148/TB-KĐ4 ngày 31/01/2020 (thay thế cho Thông báo kết quả phân tích số 1095/TB-KD4 ngày 17/7/2019) và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tống cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Chế phẩm xử lý bề mặt không ion (dạng lỏng) - COPPER GLEAM HS-200KB-1 (mục 6 tờ khai hải quan)
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Hóa chất & Môi trường Aureole Mitani;     
Địa chỉ: Lô D-4-1 KCN Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;
MST: 3600241718
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10229804536/A12 ngày 31/10/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCX Long Bình - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm làm sạch có chứa axit, chất hoạt động bề mặt không phân ly, muối CuS04...dạng lỏng, chưa đóng gói bán lẻ
5. Kết quả phân loại:
    Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm làm sạch có chứa axit, chất hoạt động bề mặt không phân ly, muối CuS04.. .dạng lỏng, chưa đóng gói bán lẻ 
thuộc nhóm 34.02 Chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ xà phòng); các chế phẩm hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa (kể cả các chế phẩm dùng để giặt, rửa phụ trợ) và các chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ các loại thuộc nhóm 34.01", phân nhóm 3402.90 "Loại khác”, phân nhóm " Dạng lỏng”, mã số 3402.90.13 “--- Chế phẩm giặt, rửa hoặc chế phẩm làm sạch khác, kể cả các chế phẩm tẩy trắng, làm sạch hoặc tay nhờn” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.
    Thông báo này thay thế Thông báo số 360/TB-TCHQ ngày 15/01/2020 của Tổng cục Hải quan./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard