2921.30.00 Amin đa chức mạch hở và các dẫn xuất của chúng (4,4'-Diaminodicyclohexylmethane)-PACM CAS-No 1761-71-3 - Hỗn hợp đồng phân của 4,4- Diaminodicyclohexylmethane, dạng lỏng - Công ty TNHH Hwaseung Vina

918/TB-TCHQ ngày 18/02/2020

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
      Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
     Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định hải quan 4 tại Thông báo số 1255/TB-KĐ4 ngày 13/8/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tống cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 
1. Tên hàng theo khai báo: Amin đa chức mạch hở và các dẫn xuất của chúng (4,4'-Diaminodicyclohexylmethane)-PACM CAS-No 1761-71-3
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Hwaseung Vina Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai MST: 3600526590
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10238767900/A12 ngày 14/12/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hỗn hợp đồng phân của 4,4- Diaminodicyclohexylmethane, dạng lỏng
5. Kết quả phân loại:
    Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp đồng phân của 4,4- Diaminodicyclohexylmethane, dạng lỏng
    thuộc nhóm 29.21 “Hợp chất chức amin.” mã số 2921.30.00 “- Amin đơn hoặc đa chức của cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic, và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
    Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard