0410.00.90 Nguyên liệu thực phẩm: Bột sữa ong chúa - ROYAL JELLY FD POWDER dùng trong sản xuất thực phẩm, (10kg/bag) - Bột sữa ong chúa (Royal Jelly powder) - Công ty TNHH DKSH Việt Nam

915/TB-TCHQ ngày 18/02/2020

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
      Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt NamThông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
      Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại thông báo số 117/TB-KĐ3 ngày 15/01/2020 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
   1. Tên hàng theo khai báo: Nguyên liệu thực phẩm: Bột sữa ong chúa - ROYAL JELLY FD POWDER dùng trong sản xuất thực phẩm, (10kg/bag), Batch no: BAJ/RJ/190110, NSX: 01/2019-HSD: 01/2021. Hàng mới 100% (Mục 1).
    2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH DKSH Việt Nam; địa chỉ: 23 Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương; mã số thuế: 3700303206.
    3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10301213150/A41 ngày 27/11/2019 tại Chi cục HQ CK SBQT Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh).
    4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bột sữa ong chúa (Royal Jelly powder).
    5.  Kết quả phân loại: Bột sữa ong chúa (Royal Jelly powder).
  Thuộc nhóm 04.10 “Sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, mã số 0410.00.90 "- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard