3920.69.90 Màng Polyester (POLYESTER FILM) FILM YNP060TF NP, 7730927. Dạng cuộn. - Dải nhựa từ polyeste no, loại không xốp, không tự dính, chưa được gia cố, chưa được gắn lớp bề mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với vật liệu khác, dạng cuộn, chiều rộng 5,9mm, chiều dày 0,5mm. - Công ty TNHH YKK Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam

7080/TB-TCHQ ngày 11/11/2019

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
     Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 1 tại thông báo số 422/TB-KĐ1 ngày 04/10/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
    1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1: Màng Polyester (POLYESTER FILM) FILM YNP060TF NP, 7730927. Dạng cuộn.Hàng mới 100%.
     2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH YKK Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam; Mã số thuế: 3600255100001; Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn III, Xã Hoàng Đông, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
    3. Số, ngày tờ khai hải quan: Tờ khai số: 10287186362/A12 ngày 16/09/2019 đăng ký tại Chi cục Hải quan Hà Nam - Cục Hải quan tỉnh Hà Nam Ninh. 
    4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dải nhựa từ polyeste no, loại không xốp, không tự dính, chưa được gia cố, chưa được gắn lớp bề mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với vật liệu khác, dạng cuộn, chiều rộng 5,9mm, chiều dày 0,5mm.
    5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dải nhựa từ polyeste no, loại không xốp, không tự dính, chưa được gia cố, chưa được gắn lớp bề mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với vật liệu khác, dạng cuộn, chiều rộng 5,9mm, chiều dày 0,5mm.
thuộc nhóm 39.20 “Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác”, phân nhóm "- Từ các polycarbonat, nhựa alkyd, các este polyallyl hoặc các polyeste khác”, phân nhóm 3920.69 "-- Từ các polyeste khác”, mã số 3920.69.90 “--- Loại khác”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
     Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard