2922.49.00 L-ASPARTIC ACID dùng làm nguyên liệu sản xuất mì chính. - Axit aspartic, dạng bột. - Công ty TNHH MIWON Việt Nam

7147/TB-TCHQ ngày 18/11/2019

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
     Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định hải quan 1 tại Thông báo số 230/TB-KĐ1 ngày 15/5/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: L-ASPARTIC ACID dùng làm nguyên liệu sản xuất mì chính. Hàng mới 100%
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH MIWON Việt Nam Địa chỉ: Sông Thao, Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ
MST: 2600109933
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10256325355/A12 ngày 01/04/2019 đăng ký tại Chi cục Hải quan Phú Thọ - Cục Hải quan TP. Hà Nội
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Axit aspartic, dạng bột.
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Axit aspartic, dạng bột.
thuộc nhóm 29.22 “ Hợp chất amino chức oxy", phân nhóm " - Axit - amino, trừ loại chứa 2 chức oxy trở lên, và este của chúng; muối của chúng”, mã số 2922.49.00 “ - - loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
     Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard