8521. Linh kiện Đầu ghi Video mạng 8471. Linh kiện Máy chủ

3606/TCHQ-TXNK ngày 03/06/2019
Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
  Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3663/HQHCM-TXNK ngày 13/12/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vướng mắc phân loại các linh kiện do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bảo Nhã nhập khẩu tại tờ khai số 101918001250/A11 ngày 23/03/2018. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
  Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
  Căn cứ quy tắc 2a trong 6 quy tắc tổng quát Ban hành kèm theo Thông tư Thông tư số 65/2017/TT-BTC;
  Trên cơ sở kết quả giám định của Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Thông báo giám định số 004/N5.18/TĐ ngày 16/04/2018, các linh kiện nhập khẩu có thế lắp ráp đồng bộ với nhau, khi được lắp thêm các ổ đĩa cứng và cài đặt phân mềm phù hợp có thể tạo thành Đầu ghi Video mạng hoặc Máy chủ.
  Đối chiếu với quy định dẫn trên các linh kiện nhập khẩu đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh nên phù hợp áp dụng quy tắc 2a, phân loại các linh kiện nhập khẩu theo Đầu ghi Video mạng hoặc Máy chủ.
  Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ thực tế hàng hóa tại thời điểm nhập khẩu, đối chiếu với quy định hiện hành để xác định chức năng chính và phân loại cho hàng hóa, cụ thể:
  Trường hợp chức năng chính của các hàng hóa tại thời điểm nhập khẩu là Đầu ghi Video mạng thì phân loại các linh kiện nhập khẩu vào nhóm 85.21.
  Trường hợp chức năng chính của các hàng hóa tại thời điểm nhập khẩu là Máy chủ thì phân loại các linh kiện nhập khẩu vào nhóm 84.71.
  Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./,


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard