3105.10 Phân bón dạng hạt, dạng viên

8078/TCHQ-TXNK ngày 30/12/2019
Mặt hàng phân bón dạng viên và dạng tương tự (tablets or similar forms) thuộc phân nhóm 3105.10 phải là loại phân bón đồng đều về hình dạng, kích thước, trọng lượng.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard