2833.19.00 Hóa chất điều chỉnh độ PH nước hồ bời (5kg/thùng) -PH- (SODIUM BISULPHATE) PH MINUS (270PAILS) - Natri bisunphat, dạng bột - Công ty TNHH Hồ bơi Châu Á Thái Bình Dương

7152/TB-TCHQ ngày 18/11/2019

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
     Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 4 tại Thông báo số 727/TB-KĐ4 ngày 17/5/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Hóa chất điều chỉnh độ PH nước hồ bời (5kg/thùng) -PH- (SODIUM BISULPHATE) PH MINUS (270PAILS) hang moi 100% (mục 4)
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Hồ bơi Châu Á Thái Bình Dương
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai MST: 3603080882
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 102302209701/A12 ngày 30/10/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan Long Thành - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Natri bisunphat, dạng bột 
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Natri bisunphat, dạng bột
thuộc nhóm 28.33 “Sulphat; phèn (alums); peroxosulphat (persulphat) ”, phân nhóm " - Natri sulphat:”, mã số 2833.19.00 “ -- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 
     Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard