3824.99.99 NPRM-18329 / Hợp chất vô cơ - hữu cơ chất bảo vệ bề mặt chống oxy hóa ((thành phần chính gồm: Titanium compound, Isopropyl alcohol) (Ma CAS: 17927-72-9) - Chế phẩm hóa chất dạng lỏng, thành phần chính gồm titanium acetylacetone, dung môi hữu cơ. - Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing

7195/TB-TCHQ ngày 19/11/2019

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
     Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại Thông báo số Thông báo số 499/TB-KĐ3 ngày 14/3/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: NPRM-18329 / Hợp chất vô cơ - hữu cơ chất bảo vệ bề mặt chống oxy hóa ((thành phần chính gồm: Titanium compound, Isopropyl alcohol) (Ma CAS: 17927-72-9) (mục 6)
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu : Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing
Địa chỉ: số 12, Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam- Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
MST: 3700236013
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10241256024/A12 ngày 27/12/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Việt Nam- Singapore - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương 
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm hóa chất dạng lỏng, thành phần chính gồm titanium acetylacetone, dung môi hữu cơ.
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa chất dạng lỏng, thành phần chính gồm titanium acetylacetone, dung môi hữu cơ
thuộc nhóm 3824 Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chủ’a hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. ”, phân nhóm " Loại khác: ”, phân loại 3824.99  "-- Loại khác:", phân nhóm “--- Loại khác: ”, mã số 3824.99.99 “---- Loại khác ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
      Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard