2842.90.90 BACOTE 20 / Chất bảo vệ bề mặt chống oxy hóa Zirconium ammonium carbonate - Ammonium Zirconium Carbonate trong nước, hàm lượng khô ~30% - Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing

7196/TB-TCHQ ngày 19/11/2019

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
    Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại Thông báo số 1831/TB-KĐ3 ngày 31/10/2019 thay thế Thông báo số 499/TB-KĐ3 ngày 14/3/2019; công văn số 2054/KĐHQ-KĐ ngày 7/11/2019 của Cục Kiểm định hải quan và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tống cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: BACOTE 20 / Chất bảo vệ bề mặt chống oxy hóa Zirconium ammonium carbonate (Mã CAS: 68309-95-5) (mục 7)
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu : Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing
Địa chỉ: số 12, Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam- Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
MST: 3700236013
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10241256024/A12 ngày 27/12/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Việt Nam- Singapore - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Ammonium Zirconium Carbonate trong nước, hàm lượng khô ~30%.
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Ammonium Zirconium Carbonate trong nước, hàm lượng khô -30%
thuộc nhóm 28.42 “Muối khác của axit vô cơ hay peroxoaxit (kể cả nhôm silicat đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học), trừ các chất azit” phân nhóm 2842.90 " - Loại khác: ”, mã số 2842.90.90 "-- Loại khác ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
      Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard