2920.90.00 Dung dịch THINNER(AZ-1245) - Dimetyl cacbonat - Công ty TNHH Jungbu Eschem Việt Nam

7146/TB-TCHQ ngày 18/11/2019

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
     Trên cơ sở kết quả phân tích của Cục Kiểm định Hải quan tại Thông báo số 44/TB-KĐHQ ngày 20/02/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Dung dịch THINNER(AZ-1245)
2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Jungbu Eschem Việt Nam
Địa chỉ: Lô III-1.1, đường D3 cắt N2-Khu công nghiệp Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
MST: 2400499404
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10242419881/AI2 ngày 04/01/2019 đăng ký tại Chi cục Hải quan Quản lý các KCN Bắc Giang - Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dimetyl cacbonat
5. Kết quả phân loại:
    Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dimetyl cacbonat
thuộc nhóm 29.20 “Este của axit vỏ cơ khác của các phi kim loại (trừ este của hydro halogenua) và muối của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên.”, mã số 2920.90.00 "-Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
     Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard