QUY TRÌNH CẤP VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN (BILL OF LADING - B/L)


Quy trình cấp Vận đơn đường biển gồm 7 bước như sau:
Bước 1 : Shipper giao hàng cho đại lý tàu tại cảng bốc và yêu cầu ký phát vận đơn.
Bước 2 : Đại lý tàu ở cảng bốc ký phát cho người gửi hàng vận đơn gốc, thông thường nó gồm 3 bản: 3/3 Original B/L
Bước 3 : Gửi vận đơn cho người nhận hàng, có 2 cách như sau:
- Cách 1 : Shipper trực tiếp gởi 1 bản original B/L cho Consignee
- Cách 2 : Shipper gởi original B/L cho Consignee thông qua Ngân hàng
Bước 4 : Đại lý tàu ở cảng dỡ gửi thông báo hàng tới cho Consignee (Notice of Arrival). Thường thì Consignee phải chủ động đoán ngày tàu tới cảng dỡ để lấy hàng.
Bước 5 : Consignee xuất trình B/L hợp lệ.
Bước 6 : Đổi lệnh giao hàng (Delivery Order): Đại lý tàu ở cảng dỡ ký phát D/O (Delivery Order), thông thường 1 B/L đổi được 3 D/O. Consignee làm thủ tục nhập khẩu, nếu là hàng nguyên cont thì đi tới đại lý hãng tàu làm thủ tục đóng thuế (nếu có) và ký cược mượn cont.
Bước 7 : Đại lý tàu cảng dỡ giao hàng cho Consignee trên cơ sở Consignee xuất trình lệnh giao hàng.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard