CHÚ Ý VỀ CHỨNG TỪ VẬN TẢI

1. Nội dung của vận đơn
Shipper: Ghi tên người xuất khẩu hoặc bên thứ 3 [Ngân hàng vẫn chấp nhận dù Thư tín dụng không quy định].
Consignee:
 Vận đơn đích danh: ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhập khẩu
- Vận đơn theo lệnh:  
Made out to order = Made out to order blank endorsed = Made out to order of shipper. [Người giao hàng ký hậu và để trằng mặt sau của B/L]
Made out to order … bank. [Người giao hàng không được ký hậu, Ngân hàng phát hành được ký hậu vận đơn này].
Notify: ghi người nhận hàng - applicant
Port of loading: cảng xếp hàng
Port of delivery: cảng dỡ hàng [dùng khi là B/L port to port]
Place of delivery: nơi dỡ hàng/giao hàng [dùng khi là B/L Combined]

2. Tính chuyển nhượng, lưu thông của vận đơn
Vận đơn chuyển nhượng được: Shipped on board B/L, Clean B/L, To order B/L, ..
Vận đơn không chuyển nhượng được: Received for shipment B/L, Straight B/L, To bearer B/L, Surrendered B/L, Seaway bill, ..
Combined B/L: tuỳ người giao hàng quy định chuyển nhượng được hay không.
Container B/L (Master Bill và House Bill): thuộc loại vận đơn nhận để xếp (cấp vận đơn trước khi xếp container lên tầu) Ngân hàng thường từ chối B/L này trừ khi L/C quy định chấp nhận vận đơn nhận để xếp hoặc người giao hàng yêu cầu hãng tầu ghi "shipped on board" lên B/L khi đã xếp container lên tầu.
FCR chỉ được coi là chứng từ gửi hàng, không được coi là Bill, nếu L/C quy định chấp nhận FCR thì FCR mới được dùng thay cho Bill.
House B/L: chỉ được NH chấp nhận nếu L/C quy định chấp nhận House B/L.

3. Các loại vận đơn
Bill có thể tóm tắt thành 3 loại: Bill gốc, Surrendered Bill, và Seaway Bill.
Bill gốc có thể là bill đích danh hoặc bill to order.
Bill Surrender và Seaway Bill chỉ áp dụng được với bill đích danh.
Bill gốc thường được làm thành 3 bản và giao cho người xuất khẩu (Shipper), người xuất khẩu sẽ phải gửi bộ bill gốc này cho người nhập khẩu thì người nhập khẩu mới có thể đi nhận hàng được.
Khi đó điều khoản thanh toán của người xuất khẩu và người nhập khẩu và vận đơn là đích danh, để có thể nhanh chóng lấy hàng mà không cần vận đơn gốc nhằm khắc phục tình trạng hàng đến trước bộ chứng từ, thì có thể phát hành Bill surrender và Seaway Bill, là những bill không cần phải phát hành thành ba bản, không cần có chữ ký, không cần gửi cho người nhập khẩu theo bộc chứng từ mà chỉ cần gửi qua fax hoặc email là được.

Bill Surrender và Seaway Bill thể hiện quan hệ tín dụng giữa hãng tầu/người vận chuyển và shipper. Nếu bạn là người nhập hàng nhận được Bill surrender qua fax, bạn cầm lên hãng tầu thì chưa chắc đã lấy được lệnh giao hàng dù đã đóng hết các khoản phí ở đầu Việt nam. Để có thể nhận được lệnh giao hàng, Hãng tầu/Đại lý giao nhận ở đầu Việt nam phải nhận được một thông báo (thông thường bằng email) từ Đại lý của họ ở bên xuất hàng thông báo rằng Bill đó đã được surrender ở đầu của họ, tức là đồng nghĩa với việc người xuât hàng đã thanh toán hết các khoản phí phải trả ở đầu xuất. Còn nếu bạn là người nhập ở đầu Việt nam, nhận được Seaway Bill, khi cầm lên hãng tầu thì họ chỉ được phép thu các khoản phí phải trả ở Việt nam (gọi là Local Charge) chứ không liên quan gì đến các chi phí đầu nước ngoài của người xuất khẩu.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard