CÁC NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN HỐI PHIẾU


Chấp nhận hối phiếu (Acceptance) :
Chấp nhận hối phiếu là một thủ tục pháp lý nhằm xác nhận việc đồng ý (đảm bảo) thanh toán của người trả tiền hối phiếu.
Hình thức chấp nhận (accepted) ký góc dưới bên trái, mặt sau, đóng dấu ngay giữa, chấp nhận bằng tờ giấy rời.

Ký hậu hối phiếu (Endorsement):
Đây là thủ tục chuyển nhượng hối phiếu từ người hưởng lợi này sang người hưởng lợi khác.
Người ký hậu chỉ cần ký vào chỗ quy định để ký hậu và trao hối phiếu cho người được chuyển nhượng.
Hình thức ký hậu chuyển nhượng:
Ký hậu để trắng (Blank endorsement): Là việc ký hậu không chỉ định người hưởng lợi hối phiếu. Người ký hậu chỉ ký tên ở mặt sau tờ hối phiếu.
Ký hậu theo lệnh (To order endorsement): Là việc ký hậu chỉ định một cách suy đoán ra người hưởng lợi hối phiếu.
Ký hậu hạn chế (Restrictive endorsement): Là việc ký hậu chỉ định đích danh người hưởng lợi hối phiếu và chỉ là người này.
Ký hậu miễn truy đòi (Without recourse endorsement): Là loại ký hậu khi hối phiếu bị từ chối trả tiền thì người ký hậu hối phiếu được miễn truy đòi.

Bảo lãnh hối phiếu (Aval):
Bảo lãnh là sự cam kết của người thứ 3 (thông thường các tổ chức tài chính) nhằm đảm bảo trả tiền cho người hưởng lợi nếu như đến kỳ hạn mà người trả tiền không thanh toán; thường là một Ngân hàng lớn có uy tín.
Thủ tục bảo lãnh thực hiện bằng cách ghi “Bảo lãnh” (aval) vào mặt trước hay mặt sau tờ hối phiếu và ký tên.
Hình thức: Bảo lãnh bí mật hay bảo lãnh công khai.

Chiết khấu hối phiếu (Discount):
Là nghiệp vụ cho vay của Ngân hàng thương mại. Người xuất khẩu hoặc người hưởng lợi hối phiếu xuất trình hối phiếu chưa đến hạn trả tiền cho Ngân hàng để nhận trước một khoản tiền thấp hơn số tiền ghi trên hối phiếu.

Kháng nghị (Protest):
Là khi hối phiếu bị từ chối trả tiền, người hưởng lợi có quyền kháng nghị người trả tiền trước pháp luật. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard