Quy trình mới về phân loại hàng xuất nhập khẩu 2018

Quyết định số 1921/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (52 trang)

Quy trình mới về phân loại hàng xuất nhập khẩu 2018

Một trong những điểm mới đáng lưu ý của Quy trình này là bổ sung đối tượng được miễn lấy mẫu để phân tích, phân loại (khoản 4 Điều 5).
Theo đó, hàng hóa xuất/nhập khẩu nếu thuộc các trường hợp sau đây sẽ được miễn lấy mẫu để phân tích, phân loại:
1. Hàng hóa có thể xác định được bản chất làm căn cứ phân loại thông qua hồ sơ, tài liệu kỹ thuật kèm theo hoặc những hàng hóa có thể phân loại được thông qua thông tin tại hệ thống MHS.
2. Hàng hóa XNK thuộc “Danh mục các mặt hàng không phải lấy mẫu phân tích nhằm mục đích phân loại” ban hành tại phụ lục II Quy trình (Danh mục này trước đó ban hành tại Công văn số 11310/TCHQ-TXNKstatus1 ).
3. Hàng hóa đã có Thông báo kết quả phân loại hoặc Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa.
4. Hàng hóa XNK thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bãi bỏ Quyết định số 2134/QĐ-TCHQstatus1 ngày 31/7/2015; Quyết định số 2135/QĐ-TCHQstatus1 ngày 31/7/2015; Điều 52, Điều 53, Điều 54 Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQstatus2 ngày 10/7/2015; Công văn số 143/TCHQ-TXNK ngày 07/01/2016; Công văn số 11310/TCHQ-TXNKstatus1 ngày 01/12/2016; Điểm 1, điểm 3, điểm 4 Công văn số 3511/TCHQ-TXNK ngày 26/5/2017.* Hiệu lực thi hành: Ngày 28 tháng 6 năm 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard