2309.90.20 Betafin Liquid: Bổ sung Betaine trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm. - Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh tại Bình Dương - Chế phẩm bổ sung dùng trong chăn nuôi, dạng lỏng. Thành phần: betaine, muối kali clorua, nước... hàm lượng rắn ≈ 68%.

4300/TB-TCHQ ngày 23/05/2016

THÔNG BÁO
VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;
Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại - Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 452/TB-PTPL ngày 25/3/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Betafin Liquid: Bổ sung Betaine trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm.
2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh tại Bình Dương;
Địa chỉ: Lô M5-M12-KCN Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, Bình Dương;
Mã số thuế: 3600224423-042.
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10071040082/A12 ngày 14/01/2016 tại Chi cục Hải quan QL hàng Đầu Tư - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm bổ sung dùng trong chăn nuôi, dạng lỏng. Thành phần: betaine, muối kali clorua, nước... hàm lượng rắn ≈ 68%.
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm bổ sung dùng trong chăn nuôi, dạng lỏng. Thành phần: betaine, muối kali clorua, nước... hàm lượng rắn ≈ 68%.
thuộc nhóm 23.09 “Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật”, phân nhóm 2309.90 “- Loại khác”, mã số 2309.90.20 “- - Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc phụ gia thức ăn” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard