4823.90.99 Giấy lọc WTF19.5g, size: 140mm - Công ty TNHH Kỹ thuật Hoàng Phố - Màng xơ, thành phần 66,5% xơ xenlulo (dạng xơ bột giấy hóa học tẩy trắng) và 33,5% xơ staple polyeste, định lượng 19,7g/m2, dạng cuộn, khổ 14cm, được dùng để đóng gói trà túi lọc, được sản xuất bằng công nghệ tạo màng khô (aid-laid)

2499/TB-TCHQ ngày 20/04/2020
THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại Thông báo số 345/TB-KĐ3 ngày 03/03/2020 thay thế TB 2095/TB-KĐ3 ngày 3/8/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: Giấy lọc WTF19.5g, size: 140mm, mới 100% (Mục 4 tờ khai)
2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Kỹ thuật Hoàng Phố - Địa chỉ: 159M/14 Nguyễn Văn Luông - Phường 10 - Quận 6 - Thành phố Hồ Chí Minh. MST: 0309379760.
3. Tờ khai số: 10198647875/A11 ngày 3/5/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV1 - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Màng xơ, thành phần 66,5% xơ xenlulo (dạng xơ bột giấy hóa học tẩy trắng) và 33,5% xơ staple polyeste, định lượng 19,7g/m2, dạng cuộn, khổ 14cm, được dùng để đóng gói trà túi lọc, được sản xuất bằng công nghệ tạo màng khô (aid-laid)
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Màng xơ, thành phần 66,5% xơ xenlulo (dạng xơ bột giấy hóa học tẩy trắng) và 33,5% xơ staple polyeste, định lượng 19,7g/m2, dạng cuộn, khố 14cm, được dùng để đóng gói trà túi lọc, được sản xuất bằng công nghệ tạo màng khô (aid-laid) 
thuộc nhóm 48.23 “Giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo khác, đã cắt theo kích cỡ hoặc hình dạng; các vật phẩm khác bằng bột giấy, giấy, bìa, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo”, phân nhóm 4823.90 "- Loại khác”, phân nhóm "-- Loại khác”, mã số 4823.90.99 “--- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard